Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Kompetenceklasser

Når dit barn går i vores specialtilbud, tager vi udgangspunkt i dit barns behov. Vi fokuserer på, hvordan dit barn kan komme til at opleve et fællesskab, deltage aktivt i undervisningen og lære mest muligt.

Vi tror på, at alle børn og unge kan lære, gør det bedste, de kan, og deltager i læringsfællesskaber, når de kan. Derfor koncentrerer vi os om dit barns ressourcer.

Vores lærere og pædagoger bruger hver dag deres kompetencer, viden og erfaring, så vi kan give dit barn den bedste skolegang. Det er vigtigt for os, at både du og dit barn bliver inddraget i vores mål og planer, så vi kan have et godt samarbejde. Derfor holder vi jævnligt møder og har en løbende dialog om dit barn.  

Et specialtilbud, som det dit barn er visiteret til, er som udgangspunkt midlertidigt. Derfor arbejder vi på, at dit barn kommer tilbage til et almentilbud. Mindst én gang om året tages der stilling til, om han/hun skal fortsætte i specialtilbuddet.

 

Målgruppe

Målgruppe for dette tilbud er elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, elever inden for autismespektret samt elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Derudover har vi talekursus til og med 3. kl.

Eleverne vil ofte være kendetegnet ved:

 • Lav arbejdshukommelse
 • Lav arbejdshastighed
 • Lav funktionsniveau
 • Lav trivsel
 • Motoriske udfordringer i forskellig grad
 • Udviklingsalderen kan være lavere end den fysiske alder
 • Udfordringer i forhold til det skolefaglige
 • Udfordringer i forhold til det social - at være en del af fællesskabet
 • Elever med taleudfordringer

 

Hvad kan vi tilbyde

Klasser med færre elever end i almen klassen

En struktureret og forudsigelig hverdag

Kendte og tydelige voksne

Pædagoger fra 0. kl. til 9. kl.

Pædagoger, der både er i skoledelen og i SFO.

En hverdag, hvor eleverne udfordres mest muligt

Alle fag i fagrækken

Der udarbejdes individuelle elev- og handleplaner med fokus på den enkelte elevs udfordringer og ressourcer.

 

Undervisningen foregår på Vejle Midtbyskole, hvor eleverne er en naturlig del af skolens hverdag. Eleverne deltager i pauser og aktiviteter sammen med de øvrige elever fra almendelen, hvor det giver mening.

I det omfang, det giver mening, kan elever fra specialafdelingen deltage i undervisningen i almendelen. Ligeledes kan elever fra almendelen være i praktik i specialklasserne. Samarbejdet med almendelen tager altid udgangspunkt i handleplaner og altid med fokus på den enkelte elevs progression.

 

Taleklasser 0. – 3. kl

Elever visiteret til taleklasser går i et kursustilbud, hvor de ud over den almindelige undervisning, modtager ugentlig talepædagogisk undervisning som en del af deres individuelle elev/handleplan. Som en del af elevens handleplan, tænkes praktik i almendelen ind, inden eleven skal tilbage til distriktsskolen.

 

A klasserne

Eleverne undervises på aldersintegrerede hold. Der er særligt fokus på elever med udpræget opmærksomhedsforstyrrelser og autisme. Der arbejdes med tydelig struktur og forudsigelighed.

Eleverne har forskudte pauser fra almendelen.

 

K indskoling 0. -3. kl.

Eleverne i k-klasserne er elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, elever inden for autismespektret samt elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Eleverne undervises på aldersintegrerede hold med udgangspunkt i, hvad det enkelte barn har brug for.

Der er bl.a. fokus på den gode skolestart.

Der er fokus på både de små børnefællesskaber, der findes i de enkelte hold samt det store børnefællesskab, der findes i teamet.

 

K mellemtrin 4. – 6. kl.

Eleverne i k-klasserne er elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, elever inden for autismespektret samt elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Eleverne undervises på aldersintegrerede hold med udgangspunkt i, hvad det enkelte barn har brug for.

Holdene dannes med fokus på at skabe forskellige typer motiverende læringsmiljøer, som eleverne placeres i på tværs af klassetrin.

Der er fokus på både de små børnefællesskaber, der findes i de enkelte hold samt det store børnefællesskab, der findes i teamet.

 

K udskoling 7. – 9. kl.

Eleverne i k-klasserne er elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder, elever inden for autismespektret samt elever med opmærksomhedsforstyrrelser. Eleverne undervises på aldersintegrerede hold med udgangspunkt i, hvad det enkelte barn har brug for.

Holdene dannes med fokus på at skabe forskellige typer motiverende læringsmiljøer, som eleverne placeres i på tværs af klassetrin.

Denne afdeling hører til på Strandgade. 

I 7. kl. er der mulighed for konfirmation og dermed konfirmationsforberedelse. Vejle Midtbyskole hører til Johannes kirke sogn, men man kan også vælge at gå til forberedelse og blive konfirmeret i eget sogn/med sin gamle klasse. Man skal selv kontakte præsten.

I udskolingen har vi fokus på:

 • At eleverne som udgangspunkt går til folkeskolens afgangsprøve, hvilket også betyder, at eleverne får karakter fra 8. kl.
 • At bruge kompenserende redskaber – apps, it-støtte-redskaber, osv.
 • Selvstændiggørelse – eks. at tage bussen selv, bruge NemId, kunne begå sig i hverdagen, osv.
 • Trivsel – at være at selvstændigt ungt menneske
 • Udvidet samarbejde med ungdomsuddannelsesvejlederen (UU vejleder)
 • Brobygning, praktikker og specialmesser med henblik på ungdomsuddannelser
 • Sammenlæsning af fag eks. naturfaglige timer (biologi, geografi og Fysik/kemi)
 • Sammenlæsning af klasserne i fag som idræt og valgfag.
 • Fælles ture og aktiviteter for hele afdelingen
 • Lejrskole i 8. kl.

 

 

 

 

Forældresamarbejdet

For at sikre den bedste skoleoplevelse og undervisning for det enkelte barn, er det vigtigt med et tæt skole/hjem-samarbejde, hvor begge parter er ansvarlige for elevens trivsel og en god kommunikation mellem skole/hjem.

Der vil i skoleårets opstart afholdes et forældremøde for de enkelte afdelinger.

Der afholdes som udgangspunkt 2 skole/hjem-samtaler om året. Deraf vil det ene være med henblik på elevens fremtidige skoletilbud.

Skolen anvender AULA som primære kommunikationsmiddel – både til informationer og kommunikation mellem personale og hjem.

 

Visitation

Når et barn er visiteret til Vejle Midtbyskole, indkaldes til et overleveringsmøde, hvor følgende deltager:

 • Forældre
 • Modtagende lærere/pædagoger
 • Afdelingsleder
 • Skolens psykologiske rådgiver
 • Afgivende team

For skolestartere fra børnehaverne inviterer indskolingsteamet til en dag, hvor man kan komme på besøg med de nye skolestartere. Derudover inviteres forældrene til et opstartsmøde.

 

Revisitation

I november/december indkaldes forældrene til skole/hjemsamtale med henblik på indstilling til revisitation. Inden mødet har teamet haft møde med leder af specialtilbuddet, distriktsskoleleder samt den psykologiske rådgiver. 

For afgangselever deltager UU vejlederen også.

Hvis forældrene ikke er enige i den indstilling, der præsenteres, indkaldes der til et dialog møde med ovenstående deltagere.

For elever der lige er startet på skolen, enten som skolestartere eller nyvisiterede, foregår revisitationen på samme måde blot i februar/marts.

 

Revisitation taleklasser

For elever i taleklasserne ligger revisitationen i februar/marts. Der har inden skole/hjemsamtalen været afholdt et møde med leder af specialtilbuddet, teamet, distriktsskoleleder samt relevante medarbejdere fra TCBU.

Hvis forældrene ikke er enige i den indstilling, der præsenteres, indkaldes der til et dialog møde med ovenstående deltagere.